Fandom

The Elder Scrolls Wikia

The Elder Scrolls

9pages on
this wiki
Add New Page
Comment0 Share

The Elder Scrolls (կրճատ՝ TES, թարգմանության մեջ՝ Հին մագաղաթներ — համակարգչային խաղերի սերիա, որը ստեղծված է Bethesda Softworks-ի կողմից։

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki