Fandom

The Elder Scrolls Wikia

Նիրն

9pages on
this wiki
Add New Page
Comment0 Share

Նիրն — հորինված մոլորակ, որի վրա տեղի են ունեմում The Elder Scrolls խաղերի սերիայի իրադարձությունները։ Ալդմերիսից թարգմանված՝ նշանակում է «Արենա»․

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki