Fandom

The Elder Scrolls Wikia

Նիրն

9pages on
this wiki
Add New Page
Comment0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Նիրն — հորինված մոլորակ, որի վրա տեղի են ունեմում The Elder Scrolls խաղերի սերիայի իրադարձությունները։ Ալդմերիսից թարգմանված՝ նշանակում է «Արենա»․

Also on Fandom

Random Wiki